Blog

Urheilijoiden kuormituksen seuranta

20.9.2022

Tiedolla johtaminen on sana, joka toistuu usein puhuttaessa nykyvalmentamisesta. Urheilijalähtöisen valmentamisen yhteydessä urheilijan tuntemuksista halutaan kerätä entistä enemmän tietoa. Valmentajat haluavat seurata urheilijan tuntemaa rasitusta tapahtumittain sekä tietysti koko joukkue-/ryhmätasolla. Usein tietoa kerätään verkkolevyille tai suoraan paperille harjoitusten jälkeen. Tieto on pirstoutunutta eikä välttämättä edes kaikkien sitä tarvitsevien saatavilla. Nykyaikaisilla digitaalisilla työkaluilla teet tiedon keräämisestä sekä tiedon seuraamisesta entistä helpompaa.

 

Urheilijan kuormituksen seuranta (session-RPE)

Urheilussa käytetään usein sisäisen kuorman arviointityökaluna session-RPE-menetelmää (engl. session rating of perceived exertion; sRPE). Kyseisessä menetelmässä urheilija arvioi omaa kuormitustuntemustaan (asteikko 0/1-10) joka kerrotaan harjoituksen minuuttimääräisellä kestolla.  Tuloksena saadaan harjoituksen kokonaiskuormitusta kuvaava kuormitusindeksi. Kyseistä lukua käyttämällä voidaan arvioida urheilijan kuormitusta eri tapahtumien, päivien tai viikkojen välillä. Valmentaja suunnitellessaan tapahtumaa voi määritellä tavoitetilan kuormitukselle ja verrata sitä urheilijoiden tuntemuksiin tapahtuman jälkeen. Tätä kautta saadaan näkymää myös eri urheilijoiden tuntemuksien välille.

 

Akuutin ja kroonisen kuormituksen seuranta (ACWR)

Kuormitusindeksiä eli sRPE voidaan hyödyntää laskettaessa akuutin ja kroonisen kuormituksen suhdetta. ACWR (Acute: Chronic Workload Ratio) eli akuutin ja kroonisen kuormituksen suhdeluku on yksi käytetyistä malleista laskettaessa kuormitusten suhdetta. Akuutilla kuormituksella tarkoitetaan edeltävän viikon aikaista kuormitusta ja kroonisella kuormituksella edeltävän neljän viikon aikaista keskiarvoista kuormitusta. Akuutin ja kroonisen kuorman suhdeluku saadaan jakamalla akuutti kuormitus, kroonisella kuormituksella (keskiarvo).

ACWR-suhdeluvun tulkinta: alle 0,8 (alikuormitus), 0,8 – 1,3 (optimaalinen kuormitus), yli 1,5 (ylikuormitus). Tulkinnat ovat kuitenkin suuntaa antavia. Lajiien ja urheilijodien välillä on eroja, loukkaantumis- ja harjoitushistoria vaikuttavat suuresti kuormituksen sietämiseen sekä vammariskeihin. Kyseiset tulkinnat antavat kuitenkin suuntaa kuormituksen arviointiin.

 

Nykyaikaisilla työkaluilla apua seurantaan

Nykyaikaset helppokäyttöiset valmennuksen työkalut helpottavat tiedon keräämistä urheilijoilta. Tätä kautta tieto saadaan kasaan yhteen paikkaan kaikkien tietoa tarvitsevien saataville. Mikäli urheilija urheilee useammassa joukkueessa, käy akatemian aamuharjoituksissa tai vaikka maajoukkueessa saadaan tieto koottua yhteen paikkaan. CoachTools-valmennusalustan kautta saat tiedon keräämisen lisäksi, valmiit urheilija- ja joukkuekohtaiset raportit sRPE- ja ACWR-tiedoilla valmiiksi laskettuna. Valmentajana tehtäväksesi jää seurata tietoja ja reagoida tietoon.